หน้าแรก

การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ปวงชนเพื่อการศึกษา

รู้จักกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Equitable Education Fund (EEF)

การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ปวงชนเพื่อการศึกษา

10-11 กรกฎาคม 2563

 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรม สยาม เคมปินสกี้
 • นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กราบบังคมทูลถวายรายงานกิจการ และวัตถุประสงค์ของการประชุมนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลถวายรายงานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทางด้านความเสมอภาคทางการศึกษา
 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุม
 • วีดีทัศน์ “การทรงงานกว่า 40 ปีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็ก และเยาวชนด้อยโอกาสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สี่ทศวรรษ การทรงงานด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส”
 • Youth Statement
 • วิดีทัศน์หัวข้อ “Equitable Education: 30 Years Progress and Ways Forward”
 • สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงฟังการอภิปรายพิเศษ

 • การอภิปรายพิเศษ 3 ในหัวข้อ “บทบาทภาครัฐและเอกชน และความร่วมมือของประชาชน”
  • ห้องย่อยที่ 4A  เรื่อง “นโยบายและระบบการพัฒนาครูเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส”
  • ห้องย่อยที่ 4B เรื่อง “กระบวนการสนับสนุนและพัฒนาครูเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา”
  • ห้องย่อยที่ 4C เรื่อง “ครูผู้เป็นฮีโร่ ผู้สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา”
 • การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อที่ 5  “การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
  • ห้องย่อยที่ 5A “สถานการณ์ทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส”
  • ห้องย่อยที่ 5B “ทักษะการใช้ชีวิตและสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส”
  • ห้องย่อยที่ 5C “ทักษะการประกอบการ การเงิน ดิจิทัล สำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส”
 • การอภิปรายพิเศษ 4  ในหัวข้อ “เครือข่ายองค์กรนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา”
 • สรุปผลการประชุม “สารแห่งความหวังและความร่วมมือเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา”

 • การอภิปรายพิเศษ 3 ในหัวข้อ “บทบาทภาครัฐและเอกชน และความร่วมมือของประชาชน”
 • การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อที่ 4 “การฝึกอบรมและการพัฒนาครูรูปแบบใหม่”
  • ห้องย่อยที่ 4A เรื่อง “นโยบายและระบบการพัฒนาครูเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส”
  • ห้องย่อยที่ 4B เรื่อง “กระบวนการสนับสนุนและพัฒนาครูเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา”
  • ห้องย่อยที่ 4C เรื่อง “ครูผู้เป็นฮีโร่ ผู้สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา”
 • การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อที่ 5 “การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
  • ห้องย่อยที่ 5A “สถานการณ์ทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส”
  • ห้องย่อยที่ 5B “ทักษะการใช้ชีวิตและสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส”
  • ห้องย่อยที่ 5C “ทักษะการประกอบการ การเงิน ดิจิทัล สำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส”
 • การอภิปรายพิเศษ 4 ในหัวข้อ “เครือข่ายองค์กรนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา”
 • สรุปผลการประชุม “สารแห่งความหวังและความร่วมมือเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา”

นิทรรศการเสมือนจริง

Virtual Exhibition

 | Size: 7 MB 14 Jan 2021 Entrepreneurial Skills, Financial and Digital Literacy for the Disadvantaged Children and Youth  | Size: 8 MB 14 Jan 2021 Foundational and Soft Skills for Disadvantaged Children and Youth  | Size: 4 MB 14 Jan 2021 Anticipated Skill Forecasts for Disadvantaged Children and Youth  | Size: 4 MB 14 Jan 2021 Teachers as Heroes in Equity in Education  | Size: 5 MB 14 Jan 2021 Teacher Training and Supporting Mechanism that Create Impacts to Equity in Education  | Size: 7 MB 14 Jan 2021 Teacher System and Policy for the Disadvantage Groups  | Size: 20 MB 14 Jan 2021 What are the Roles of Public-Private and People Partnership?  | Size: 5 MB 14 Jan 2021 Innovative Financing for Equitable Education  | Size: 4 MB 14 Jan 2021 Equity-Based Budgeting and Decentralization of Financial System for Reducing Inequalities  | Size: 4 MB 14 Jan 2021 Equity Based Education: Economic Cost and Impact on Investment  | Size: 950 KB 14 Jan 2021 School Leadership and Management  | Size: 4 MB 14 Jan 2021 Government Structure and Efficient Mechanism for an Area-Based Education  | Size: 8 MB 14 Jan 2021 How to Integrate Equity into Education Laws and Policies for Different Target Groups  | Size: 11 MB 14 Jan 2021 Enabling Mechanism & Comprehensive Package for Equitable Education  | Size: 8 MB 14 Jan 2021 Access for Special Targets Groups for Equitable Education  | Size: 2 MB 14 Jan 2021 Policy of the Ministry of Education & Practices for Equitable Education under COVID19  | Size: 141 B 03 Dec 2020 Concept note of the conference  | Size: 176 KB 18 Dec 2020 Key summary from the thematic perspective (Thai)  | Size: 207 KB 18 Dec 2020 Key summary from the thematic perspective (ENG)  | Size: 48 MB 10 Jul 2020 Equitable Education: 30 Years from Education for All to All for Education 2030  | Size: 7 MB 10 Jul 2020 Equitable Education: All for Education A lecture by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
Next »Page 1 of « Prev

ภาคีเครือข่าย

ร่วมติดตามข่าวสารทางการศึกษา

ช่องทางสื่อสารของเรา

ข้อมูลการประชุม

โทรศัพท์

afeconference@eef.or.th

02-619-1810 และ 02-619-1812