กำหนดการ

พิธีเปิด

 

เวลา กำหนดการ คลิป สไลด์
09.00 – 09.05

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงโรงแรม สยาม เคมปินสกี้

 • นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการการจัด ประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา
 • นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของ กสศ. หรือภาคีร่วมจัด เฝ้าฯ รับเสด็จ
09.05 – 09.05

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 • เสด็จฯ พระราชดำเนินไปยังห้องประชุม
 • ประทับพระราชอาสน์ (บนเวที)
09.05 – 09.10 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กราบบังคมทูลถวายรายงานกิจการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และวัตถุประสงค์ของการประชุมนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
09.10 – 09.15 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลถวายรายงานเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทางด้านความเสมอภาคทางการศึกษา
09.15 – 09.25 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำรัสเปิดการประชุม
09.25 – 09.35 ฉายวีดีทัศน์ “การทรงงานกว่า 40 ปีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็ก และเยาวชนด้อยโอกาสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”
09.35 – 10.35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สี่ทศวรรษ การทรงงานด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส”
10.35 – 10.45 Youth Statement มุมมองเยาวชนเกี่ยวกับความเสมอภาคทางการศึกษา
10.45 – 10.50 ฉายวิดีทัศน์หัวข้อ “Equitable Education: 30 Years Progress and Ways Forward”
10.50 – 11.50

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงฟังการอภิปรายพิเศษ 1 ในหัวข้อ “Equitable Education: What does it mean in the Changing World amidst COVID19 Pandemic?” โดย

 • นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหาร กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • Mr. Amartya Sen อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  ฮาร์วาร์ด (Harvard University) และผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ พ.ศ.2541
 • Ms. Yasmine Sherif ผู้อำนวยการ Education Cannot Wait
 • Ms. Alice Albright ผู้จัดการ Global Partnership for Education (GPE)
 • ดำเนินรายการโดย นายไกรยส ภัทราวาท กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

10 กรกฎาคม 2563

 

เวลา กำหนดการ คลิป สไลด์
10.50 – 11.50

การอภิปรายพิเศษ 1 ในหัวข้อ “Equitable Education: What does it mean in the Changing World amidst COVID19 Pandemic?” โดย

 • นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหาร กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • Mr. Amartya Sen อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
 • ฮาร์วาร์ด (Harvard University) และผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ พ.ศ.2541
 • Ms. Yasmine Sherif ผู้อำนวยการ Education Cannot Wait
 • Ms. Alice Albright ผู้จัดการ Global Partnership for Education (GPE)
 • ดำเนินรายการโดย นายไกรยส ภัทราวาท กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
11.50 – 12.00 ฉายวิดีทัศน์แนะนำหัวข้อการประชุม 5 หัวข้อ ได้แก่
Equitable Education under COVID-19
Area-based education
Innovative Financing for Equitable Education
Teacher Training and Development
Skills Development and Lifelong Learning
12.00 – 13.00 การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อที่ 1 “ความเสมอภาคทางการศึกษาภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19”

ห้องย่อยที่ 1A เรื่อง “สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19” โดย

 • Ms. Soojin Choi, Ministry of Education, South Korea
 • Mr. Robert Jenkins, UNICEF
 • ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา
 • ดำเนินรายการโดย ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ห้องย่อยที่ 1B เรื่อง “การเข้าถึงกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา” โดย

 • นางสาววันทนีย์ พันธชาติ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • Ms. Qianlin Gao, Wuhou Education Science and Development Institute, China
 • Prof. Amarendra P. Behera, Central Institute of Educational Technology, India
 • ดำเนินรายการโดย Ms. Aarti Saihjee, UNICEF Thailand

ห้องย่อยที่ 1C เรื่อง “กลไกและกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา” โดย

 • Ms. Erin Tanner, UNICEF EAPRO
 • นายศุภโชค ปิยะสันต์ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คุรุทายาท)รน
 • Ms. Beatrice Chong, Curriculum Planning and Development Division 2, Singapore
 • ดำเนินรายการโดย Ms. Janelle Babb, UNESCO Bangkok
13.30 – 14.30

การอภิปรายพิเศษ 2 ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์และการนำไปสู่ปฏิบัติของการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาที่เป็นรูปธรรม” โดย

 • Ms. Rhonda Gallbally, Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability, Australia
 • Ms. Catia Malaquias, The Australian Alliance for Inclusive Education- All Means All
 • Mr. Harry A. Patrinos, World Bank
 • Mr. Andreas Schleicher, OECD
 • ประธานการอภิปรายโดย นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
14.30 – 15.30 การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อที่ 2 “การทำให้การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเกิดขึ้นได้”

ห้องย่อยที่ 2A เรื่อง “นโยบายและกฎหมายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ตอบโจทย์ความหลายหลายของเด็กและเยาวชน” โดย

 • Dr. Erkkila Kristiina, MDI Public, Finland
 • ดร.ไกรยส ภัทราวาท กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • Prof. Yoshiyuki Nagata, Sacred Heart University, Japan
 • ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปารีณา ศรีวนิชย์ กรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ห้องย่อยที่ 2B “โครงสร้างภาครัฐและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่” โดย

 • นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต
 • Dr. Amich Alhumami, Ministry of National Development Planning/National Development Planning Board, Indonesia
 • Dr. Heon Joo Suh, National Institute for Lifelong Education, South Korea
 • ประธานการอภิปรายโดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ห้องย่อยที่ 2C “ผู้นำและการบริหารจัดการโรงเรียน” โดย

 • Mrs. Chua-Lim Yen Ching, Ministry of Education, Singapore
 • Mr. Kwesi Rollins, Institute for Educational Leadership
 • ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ดำเนินรายการโดย ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
15.30 – 16.30 การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อที่ 3 “นวัตกรรมทางการเงิน การคลังเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา”

ห้องย่อยที่ 3A เรื่อง “การศึกษาที่มุ่งความเสมอภาค: ผลกระทบการลงทุนและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์” โดย

 • Mr. Michael Cacich, Educate a Child
 • Mr. Eric Hanushek, Stanford University
 • ผศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ดำเนินรายการโดย ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ห้องย่อยที่ 3B เรื่อง “การจัดสรรและกระจายงบประมาณที่มุ่งสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา” โดย

 • Mr. Stephen Fraser, Education Endowment Foundation
 • Ms. Marie-Anne Persoons, Department of Education and Training, Belgium
 • Mr. Jun Fan, UNICEF Thailand
 • รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดำเนินรายการโดย Ms. Maki Hayashikawa UNESCO Bangkok

ห้องย่อยที่ 3C เรื่อง “นวัตกรรมทางการเงินเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” โดย

 • Ms. Hyemin Lee, Pan-Impact, South Korea
 • Ms. Arushi Terway, NORRAG, Australia
 • นางสาวโศวิรินทร์ ชวนประพันธ์ UNESCO Bangkok
 • ดำเนินรายการโดย ดร.รับขวัญ ธรรมาภรณ์พิลาศ UNICEF Thailand

 

11 กรกฎาคม 2563

 

เวลา กำหนดการ คลิป สไลด์
09.00 – 10.00

การอภิปรายพิเศษ 3 ในหัวข้อ “บทบาทภาครัฐและเอกชน และความร่วมมือของประชาชน” โดย

 • Mr. Mac Glovinsky, UNICEF
 • นายเรืองโรจน์ พูนผล, KASIKORN Business-Technology Group
 • นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ
 • ดำเนินรายการโดย Mr. Ichiro Miyazawa, UNESCO Bangkok
10.00 – 11.00 การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อที่ 4 “การฝึกอบรมและการพัฒนาครูรูปแบบใหม่”

ห้องย่อยที่ 4A เรื่อง “นโยบายและระบบการพัฒนาครูเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส” โดย

 • Ms. Marjo Vesalainen/
 • Ms. Sanna Vahtivuori-Hänninen, Ministry of Education and Culture, Finland
 • Mr. Dexter N. Pante, Department of Education, Philippines
 • Ms. Wei Wang, Department of Teacher Education, Ministry of Education, China
 • ดำเนินรายการโดย Ms. Aarti Saihjee, UNICEF Thailand

ห้องย่อยที่ 4B เรื่อง “กระบวนการสนับสนุนและพัฒนาครูเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” โดย

 • ดร.อุดม วงษ์สิงห์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • Ms. Nedgine Paul Deroly, Anseye Pou Ayiti
 • Ms. Victoria Tinio, Foundation for Information Technology Education and Development (FIT-ED)
 • ดำเนินรายการโดย นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ห้องย่อยที่ 4C เรื่อง “ครูผู้เป็นฮีโร่ ผู้สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา” โดย

 • Mr. Sadat B. Minandang, 2019 Princess Maha Chakri Award Recipient, Philippines
 • Ms. Chaw Chaw Mu, Thu Kha Han Tar Learning Center
 • นางณัชตา ธรรมธนาคม ครูรางวัลคุณากร
 • ดำเนินรายการโดย ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
11.00 – 12.00 การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อที่ 5 “การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

ห้องย่อยที่ 5A “สถานการณ์ทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส” โดย

 • Mr. Felix Weidenkaff, International Labour Organization (ILO)
 • รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Mr. Zhihan Lee, BagoSphere
 • ดำเนินรายการโดย ดร.รังสรรค์ วิบูลย์อุปถัมภ์ UNICEF Thailand

ห้องย่อยที่ 5B “ทักษะการใช้ชีวิตและสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส” โดย

 • Dr. Nandini Chatterjee, UNESCO MGIEP
 • Dr. Sheldon Shaeffer, Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood (ARNEC)
 • นายสมภพ จันทรากา ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน
 • ดำเนินรายการโดย นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ห้องย่อยที่ 5C “ทักษะการประกอบการ การเงิน ดิจิทัล สำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส” โดย

 • นางสาวพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์, School of Changemakers
 • Dr. Peter Morgan, Asian Development Bank Institute (ADBI)
 • Ms. Megan Schaible, Reaktor Education
 • ดำเนินรายการโดย Ms. Hyunjeong Lee, UNESCO Bangkok

13.00 – 14.00

การอภิปรายพิเศษ 4 ในหัวข้อ “เครือข่ายองค์กรนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา”

 • ดำเนินรายการโดย Mr. Ichiro Miyazawa, UNESCO Bangkok
14.00 – 15.00

สรุปผลการประชุม “สารแห่งความหวังและความร่วมมือเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา”

 • นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา
 • นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • Mr. Shigeru Aoyagi, UNESCO Bangkok
 • Mr. Thomas Davin, UNICEF Thailand