เพศศึกษา

เพศศึกษากับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในแอฟริกา

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคมในทุกด้าน แม้แต่ในมิติเรื่องเพศ รวมถึงปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กวัยรุ่นหลุดจากระบบการศึกษา ทั้งที่ปัญหาดังกล่าวสามารถป้องกันได้โดยการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงหลักสูตรเพศศึกษา นี่จึงเป็นผลลัพธ์ปลายทางอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า การที่เด็กทุกคนไม่ได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ย่อมส่งผลกระทบต่อสังคมในระยะยาวได้ โดยเฉพาะในภูมิภาคที่ขาดแคลนทรัพยากรหลายด้านอย่างเช่นแอฟริกา ประเทศเคนยาเป็นประเทศหนึ่งในแอฟริกาที่ประสบปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในอัตราที่สูง โดยมีการสำรวจในจังหวัดแห่งหนึ่งของเคนยาซึ่งมีสถิติระบุว่า วัยรุ่นหญิงอายุระหว่าง 15-19 ปี จากกลุ่มตัวอย่าง 1,840 คน มีจำนวน 60.3 เปอร์เซ็นต์ที่มีประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ และในจำนวนนี้มี 42 เปอร์เซ็นต์ที่ตั้งครรภ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ แน่นอนว่าการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ส่งผลทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการดำรงชีวิตในสังคม จากการสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นหญิงเหล่านั้น พบว่า สาเหตุหลักมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศที่ถูกต้อง ต่อมา เมื่อเคนยาได้พยายามพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนเพศศึกษาให้เข้าถึงนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในเขตเมือง ปรากฏว่าช่วยลดอัตราการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นได้ถึง 66 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม วัยรุ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทที่เข้าไม่ถึงความรู้เรื่องเพศศึกษาก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง  นอกจากปัจจัยด้านการศึกษาแล้ว สภาพสังคมก็มีส่วนอย่างมากต่อการเรียนรู้เรื่องเพศอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติของคนในสังคม หรืออิทธิพลจากศาสนา กรณีหนึ่งที่สะท้อนปัญหาการเข้าถึงเพศศึกษาคือการที่ เซยูม อันโตนิโอส (Seyoum Antonios) บุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศเอธิโอเปียและเป็นผู้อำนวยการองค์กรอนุรักษนิยมคริสเตียน แสดงความคิดเห็นต่อต้านการเรียนการสอนหลักสูตร Comprehensive Sexuality Education (CSE) ในโรงเรียน เพราะเกรงว่าจะมีการสอนให้นักเรียนเห็นว่าการรักเพศเดียวกันและการทำแท้งเป็นเรื่องปกติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักคำสอนทางศาสนา […]