การประชุมนานาชาติ 2563

พิธีเปิด: วิดิทัศน์ 40 ปีการทรงงานเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ฉายวีดีทัศน์ “การทรงงานกว่า 40 ปีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็ก และเยาวชนด้อยโอกาสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”

พิธีเปิด

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงโรงแรม สยาม เคมปินสกี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการการจัด ประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: ปวงชนเพื่อการศึกษา นายสุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสของ กสศ. หรือภาคีร่วมจัด เฝ้าฯ รับเสด็จ

ความเสมอภาคทางการศึกษา: มีความหมายเพียงใดในโลกที่เปลี่ยนเเปลงจากวิกฤต COVID 19?

การอภิปรายพิเศษ 1 ในหัวข้อ “Equitable Education: What does it mean in the Changing World amidst COVID19 Pandemic?” โดย นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหาร กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา Mr. Amartya Sen อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) และผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ พ.ศ.2541  Ms. Yasmine Sherif ผู้อำนวยการ Education Cannot Wait Ms. Alice Albright ผู้จัดการ Global Partnership for Education (GPE) ดำเนินรายการโดย นายไกรยส ภัทราวาท กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  

Area Based Education

Session 2 Information: Video about the Sub-themes How to Integrate Equity into Education Laws and Policies for Different Target Groups Government Structure and Efficient Mechanism for an Area-Based Education School Leadership and Management

1 6 7