การประชุมนานาชาติ 2563

พิธีเปิด: กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปาฐกถาพิเศษ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สี่ทศวรรษ การทรงงานด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส”

โครงสร้างภาครัฐและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

2B. โครงสร้างภาครัฐและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ขอบเขตการบรรยาย:  จากองค์ความรู้ในปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏความเชื่อมโยงที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายอำนาจกับการสร้างความเสมอภาคในมิติต่าง ๆ  รวมถึงในมิติการศึกษา เนื่องจากการดำเนินการกระจายอำนาจเป็นการปฏิบัติที่ซับซ้อน ดังนั้น การบรรยายนี้จะพยายามนำเสนอยุทธศาสตร์ ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยการศึกษาถึงเหตุผล วิธีการ และเงื่อนไขที่การกระจายอำนาจจะช่วยให้เกิดการศึกษาที่เสมอภาค จากกรณีศึกษาใน 3 ประเทศ ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ โดยมุ่งเน้นการให้การศึกษาแก่เด็กที่มีความพิการ เด็กนอกระบบการศึกษา และเด็กจากครอบครัวพหุวัฒนธรรม เพื่อนำเสนอภาพเกี่ยวกับระบบการปกครองที่กระจายอำนาจ จะช่วยให้เกิดความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งนี้ การบรรยายในหัวข้อนี้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ระดับนโยบาย เจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้สนใจการสร้างระบบที่จะช่วยส่งเสริมความเสมอภาค ดังเช่น ระบบการกระจายอำนาจ เป็นต้น Session Q&A:

ทักษะการใช้ชีวิตและสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส

ห้องย่อยที่ 5B “ทักษะการใช้ชีวิตและสังคมสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส” โดย Dr. Nandini Chatterjee, UNESCO MGIEP Dr. Sheldon Shaeffer, Asia-Pacific Regional Network for Early Childhood (ARNEC) นายสมภพ จันทรากา ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน ดำเนินรายการโดย นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ขอบเขตการบรรยาย: ทักษะด้านสังคม ประกอบด้วยทักษะหลายด้านที่สามารถเรียนรู้ได้ และจะมีส่วนช่วยให้เด็กเหล่านี้สามารถผ่านพ้นอุปสรรค์หลายประการในชีวิต ดังนั้น ในหัวข้อนี้จะแสดงให้เห็นประโยชน์ของทักษะด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากทักษะด้านปัญญา ต่อการเรียนรู้ การศึกษา และการประสบความสำเร็จทั้งในด้านวิชาการ และการประกอบอาชีพในอนาคต ช่วงถามตอบ:

การศึกษาที่มุ่งความเสมอภาค: ผลกระทบการลงทุนและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์

3A การศึกษาที่มุ่งความเสมอภาค: ผลกระทบการลงทุนและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ ขอบเขตการบรรยาย: การลงทุนกับต้นทุนมนุษย์ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล หรือในระดับสังคมล้วนมีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในภาคส่วนการศึกษามักไม่ถูกนำไปประเมินเป็นผลกำไรทางเศรษฐกิจ แตกต่างจากการลงทุนในภาคส่วนอื่น ๆ  ทั้งนี้ งานวิจัยทางวิชาการจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงผลกำไรทั้งในทางเศรษฐกิจและทางสังคมจากการให้การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชน โดยงานวิจัยบางส่วนบ่งชี้ว่ากลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น เด็กผู้หญิง โดยเฉลี่ยจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ อีกทั้ง พบว่าประเทศที่มีรายได้ต่ำมักได้ผลประโยชน์จากการศึกษามากกว่า เช่นกัน ดังนั้น การบรรยายในหัวข้อนี้ จะอธิบายถึงความเป็นไปได้ที่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาจะสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจได้หากได้รับการศึกษา รวมถึงโอกาสการสร้างแรงจูงใจแก่เด็กด้วยการลงทุนหรือการให้โอกาสกับผู้ปกครองของเด็กกลุ่มนี้ ช่วงถามตอบ:

นโยบายและกฎหมายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ตอบโจทย์ความหลายหลายของเด็กและเยาวชน

2A. – นโยบายและกฎหมายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่ตอบโจทย์ความหลากหลายของเด็กและเยาวชน ขอบเขตการบรรยาย:  การมีกรอบกฎหมายที่สอดคล้องและชัดเจนเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การดำเนินระบบการศึกษาที่เท่าเทียมประสบความสำเร็จ และก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวได้ ดังนั้นการบรรยายนี้จะกล่าวถึงกรณีศึกษาใน 3 ประเทศ ที่ได้บังคับใช้กฎหมายและกลไกด้านการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางการศึกษา (เช่น การจัดสรรงบประมาณ) โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ระดับนโยบาย หรือเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งผู้สนใจการร่างตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ Session Q&A:

ทักษะการประกอบการ การเงิน ดิจิทัล สำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส

ห้องย่อยที่ 5C “ทักษะการประกอบการ การเงิน ดิจิทัล สำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส” โดย นางสาวพรจรรย์ ไกรวัตนุสสรณ์, School of Changemakers Dr. Peter Morgan, Asian Development Bank Institute (ADBI) Ms. Megan Schaible, Reaktor Education  ดำเนินรายการโดย Ms. Hyunjeong Lee, UNESCO Bangkok ขอบเขตการบรรยาย: ความยากจนเป็นอุปสรรคที่สำคัญ ที่ทำให้เด็กและเยาวชนไม่สามารถเข้าถึงปัจจัยที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเอง อาทิ การศึกษา ประกอบกับการขาดทักษะด้านการเงิน ทำให้เด็กเหล่านี้ขาดโอกาสในชีวิต ดังนั้น การลงทุนกับเด็กและเยาวชนควรเป็นแนวทางที่สำคัญในการรับมือกับสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน นอกจากนี้ จากการที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น รัฐบาลจึงควรร่วมมือกับภาคเอกชนในการเพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลให้กับเด็กและเยาวชนทุกกลุ่ม เนื่องจากทักษะนี้ จะช่วยให้เด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กชายขอบซึ่งบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงทักษะเหล่านี้ มีศักยภาพในการประกอบอาชีพดีและที่มีรายได้สูง ทั้งนี้ ในหัวข้อนี้ จะให้ความสำคัญกับทักษะการเป็นเจ้าของธุรกิจ ทักษะด้านการเงิน และทักษะด้านดิจิทัลที่จะช่วยมอบโอกาสให้เด็กและเยาวชน กลายเป็นพลเมืองที่สามารถพึ่งพาตนเอง และมีความมั่นคงทางด้านการเงินได้ ช่วงถามตอบ:

วิสัยทัศน์และการนำไปสู่ปฏิบัติของการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาที่เป็นรูปธรรม

การอภิปรายพิเศษ 2 ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์และการนำไปสู่ปฏิบัติของการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาที่เป็นรูปธรรม” โดย Ms. Rhonda Gallbally, Royal Commission into Violence, Abuse, Neglect and Exploitation of People with Disability, Australia Ms. Catia Malaquias, The Australian Alliance for Inclusive Education- All Means All Mr. Harry A. Patrinos, World Bank Mr. Andreas Schleicher, OECD ประธานการอภิปรายโดย นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Session Q&A:

โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงฟังการอภิปรายพิเศษ 1 ในหัวข้อ “Equitable Education: What does it mean in the Changing World amidst COVID19 Pandemic?” โดย นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหาร กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา Mr. Amartya Sen อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ฮาร์วาร์ด (Harvard University) และผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร์ พ.ศ.2541 Ms. Yasmine Sherif ผู้อำนวยการ Education Cannot Wait Ms. Alice Albright ผู้จัดการ Global Partnership for Education (GPE) ดำเนินรายการโดย นายไกรยส ภัทราวาท กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

1 2 3 7