Watch

ผู้นำและการบริหารจัดการโรงเรียน

ผู้นำและการบริหารจัดการโรงเรียน

ห้องย่อยที่ 2C “ผู้นำและการบริหารจัดการโรงเรียน” โดย

  • Mrs. Chua-Lim Yen Ching, Ministry of Education, Singapore 
  • Mr. Kwesi Rollins, Institute for Educational Leadership
  • ดร.วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดำเนินรายการโดย ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

ขอบเขตการบรรยาย:  แม้การพัฒนาตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการมีโครงสร้างภาครัฐที่เหมาะสม จะเป็นสิ่งสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาที่เสมอภาค ขณะเดียวกันบทบาทของผู้บริหารในระดับโรงเรียนก็มีความสำคัญ เช่นเดียวกัน ดังนั้น การบรรยายในหัวข้อนี้นี้จะกล่าวถึงผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอน และพัฒนาผลการศึกษาของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนด้อยโอกาส รวมถึงจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและเสมอภาค โดยกรณีศึกษา 3 กรณีที่ได้หยิบยกมา จะแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพแบบมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการช่วยกำหนดทิศทางสำหรับนักเรียน การพัฒนาครู รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียนและครูให้ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ การบรรยายมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูใหญ่ ครู และบุคลลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้การศึกษา

Session Q&A:

speaker

speaker

speaker

related post