Listen

นวัตกรรมทางการเงินเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

นวัตกรรมทางการเงินเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ห้องย่อยที่ 3C เรื่อง “นวัตกรรมทางการเงินเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา”  โดย

  • Ms. Hyemin Lee, Pan-Impact, South Korea
  • Ms. Arushi Terway, NORRAG, Australia
  • นางสาวโศวิรินทร์ ชวนประพันธ์ UNESCO Bangkok

ดำเนินรายการโดย ดร.รับขวัญ ธรรมาภรณ์พิลาศ UNICEF Thailand

ขอบเขตการบรรยายในระยะหลายสิบปีที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคีด้านการพัฒนา และภาคเอกชน ล้วนพยายามสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาให้กับเด็กชายขอบ อย่างไรก็ตาม เด็กกลุ่มดังกล่าวยังคงเผชิญความท้าทายในการเข้าถึงการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มเด็กร้อยละ 5 ที่ด้อยโอกาสที่สุดในสังคม ดังนั้นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารการเงิน จากการบริหารการเงินแบบดั้งเดิม เป็นการบริการการเงินแบบใหม่ที่เอื้อให้เกิดนวัตกรรมที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ โดยการบรรยาย ในหัวข้อนี้ จะนำเสนอรูปแบบการบริหารการเงินรูปแบบใหม่ ที่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาที่กลุ่มเด็กชายขอบต้องเผชิญ รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างจับต้องได้ อาทิ รูปแบบการให้งบประมาณเมื่องานสำเร็จ (Pay for Success) การให้งบประมาณแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) โครงการพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Impact Bond) หรือโครงการพันธบัตรเพื่อการพัฒนา (Development Impact Bond) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเป็นทางเลือกจากการพึ่งพางบประมาณของรัฐในการสนับสนุนการศึกษา ทั้งนี้ การบรรยายนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจการบริหารการเงินรูปแบบใหม่ เพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาที่เท่าเทียม

ช่วงถามตอบ:

editor

related post