Listen

นโยบายและกฎหมายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ตอบโจทย์ความหลายหลายของเด็กและเยาวชน

นโยบายและกฎหมายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ตอบโจทย์ความหลายหลายของเด็กและเยาวชน

2A. – นโยบายและกฎหมายเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่ตอบโจทย์ความหลากหลายของเด็กและเยาวชน

ขอบเขตการบรรยาย:  การมีกรอบกฎหมายที่สอดคล้องและชัดเจนเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การดำเนินระบบการศึกษาที่เท่าเทียมประสบความสำเร็จ และก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวได้ ดังนั้นการบรรยายนี้จะกล่าวถึงกรณีศึกษาใน 3 ประเทศ ที่ได้บังคับใช้กฎหมายและกลไกด้านการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางการศึกษา (เช่น การจัดสรรงบประมาณ) โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ระดับนโยบาย หรือเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งผู้สนใจการร่างตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ

Session Q&A:

editor

related post