Watch

โครงสร้างภาครัฐและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

โครงสร้างภาครัฐและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

ห้องย่อยที่ 2B “โครงสร้างภาครัฐและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่” โดย

  • นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต 
  • Dr. Amich Alhumami, Ministry of National Development Planning/National Development Planning Board, Indonesia 
  • Dr. Heon Joo Suh, National Institute for Lifelong Education, South Korea 

ประธานการอภิปรายโดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ขอบเขตการบรรยาย:  จากองค์ความรู้ในปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏความเชื่อมโยงที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการกระจายอำนาจกับการสร้างความเสมอภาคในมิติต่าง ๆ  รวมถึงในมิติการศึกษา เนื่องจากการดำเนินการกระจายอำนาจเป็นการปฏิบัติที่ซับซ้อน ดังนั้น การบรรยายนี้จะพยายามนำเสนอยุทธศาสตร์ ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยการศึกษาถึงเหตุผล วิธีการ และเงื่อนไขที่การกระจายอำนาจจะช่วยให้เกิดการศึกษาที่เสมอภาค จากกรณีศึกษาใน 3 ประเทศ ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ โดยมุ่งเน้นการให้การศึกษาแก่เด็กที่มีความพิการ เด็กนอกระบบการศึกษา และเด็กจากครอบครัวพหุวัฒนธรรม เพื่อนำเสนอภาพเกี่ยวกับระบบการปกครองที่กระจายอำนาจ จะช่วยให้เกิดความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งนี้ การบรรยายในหัวข้อนี้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ระดับนโยบาย เจ้าหน้าที่รัฐ หรือผู้สนใจการสร้างระบบที่จะช่วยส่งเสริมความเสมอภาค ดังเช่น ระบบการกระจายอำนาจ เป็นต้น

Session Q&A:

speaker

speaker

speaker

related post