Watch

เครือข่ายองค์กรนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เครือข่ายองค์กรนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

การอภิปรายพิเศษ 4  ในหัวข้อ “เครือข่ายองค์กรนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดำเนินรายการโดย Mr. Ichiro Miyazawa, UNESCO Bangkok

editor