Listen

การศึกษาที่มุ่งความเสมอภาค: ผลกระทบการลงทุนและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์

การศึกษาที่มุ่งความเสมอภาค: ผลกระทบการลงทุนและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์

3A การศึกษาที่มุ่งความเสมอภาค: ผลกระทบการลงทุนและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์

ขอบเขตการบรรยาย: การลงทุนกับต้นทุนมนุษย์ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล หรือในระดับสังคมล้วนมีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในภาคส่วนการศึกษามักไม่ถูกนำไปประเมินเป็นผลกำไรทางเศรษฐกิจ แตกต่างจากการลงทุนในภาคส่วนอื่น ๆ  ทั้งนี้ งานวิจัยทางวิชาการจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงผลกำไรทั้งในทางเศรษฐกิจและทางสังคมจากการให้การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชน โดยงานวิจัยบางส่วนบ่งชี้ว่ากลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น เด็กผู้หญิง โดยเฉลี่ยจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ อีกทั้ง พบว่าประเทศที่มีรายได้ต่ำมักได้ผลประโยชน์จากการศึกษามากกว่า เช่นกัน ดังนั้น การบรรยายในหัวข้อนี้ จะอธิบายถึงความเป็นไปได้ที่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาจะสามารถช่วยพัฒนาเศรษฐกิจได้หากได้รับการศึกษา รวมถึงโอกาสการสร้างแรงจูงใจแก่เด็กด้วยการลงทุนหรือการให้โอกาสกับผู้ปกครองของเด็กกลุ่มนี้

ช่วงถามตอบ:

editor

related post