Watch

กลไกและกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

กลไกและกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ห้องย่อยที่ 1C เรื่อง “กลไกและกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา” โดย

  • Ms. Erin Tanner, UNICEF EAPRO 
  • นายศุภโชค ปิยะสันต์ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คุรุทายาท)
  • Ms. Beatrice Chong, Curriculum Planning and Development Division 2, Singapore

ดำเนินรายการโดย Ms. Janelle Babb, UNESCO Bangkok

ขอบเขตการบรรยาย: โดยทั่วไปการมีกลไกที่เป็นสากลเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ได้กับทุกประเด็นปัญหามักไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหากเป็นกลไกในการให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ดังนั้น การมียุทธศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมายจึงมีความสำคัญต่อการรับประกันความเสมอภาคทางการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความต้องการแตกต่างหลากหลายเหล่านี้ โดยการบรรยายในหัวข้อนี้ จะมุ่งเน้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จให้กับบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว โดยจะมีการพูดถึงความท้าทายและข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปรับใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้

ช่วงถามตอบ:

speaker

speaker

speaker

related post