Read

บรูไน: ชูนโยบายพัฒนาการศึกษาเท่าเทียมในยุคดิจิทัล

บรูไน: ชูนโยบายพัฒนาการศึกษาเท่าเทียมในยุคดิจิทัล

ความเหลื่อมล้ำในประเทศบรูไนยังคงเป็นปัญหาที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะความยากจน การศึกษา และเพศภาวะ ที่ดูเหมือนว่าผู้หญิงจะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้น้อยกว่าผู้ชาย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมิติความเหลื่อมล้ำทางเพศในระบบการศึกษาของบรูไนมีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา 

ดร.ฮาจาห์ เมย์ ฟาเอซาห์ บินติ ฮาจิ อาห์มัด อาริฟฟิน (Dr.Hajah May Fa’ezah binti Haji Ahmad Ariffin) ปลัดกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจ (MoFE) ของบรูไน ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Borneo Bulletin โดยระบุว่า ตามสถิติแล้วสัดส่วนของผู้หญิงที่จบการศึกษามีมากขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสได้ทำงานเพิ่มขึ้นในอาชีพที่แต่เดิมมีแต่ผู้ชาย และเธอหวังว่าจะได้เห็นผู้หญิงอยู่ในตำแหน่งผู้นำมากขึ้นต่อไป

แนวคิดของ ดร.ฮาจาห์ สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาประเทศที่บรูไนวางแผนไว้ในระยะยาว ชื่อว่า ‘Wawasan Brunei 2035’ หรือ ‘Vision Brunei 2035’ ที่มุ่งเน้นให้ประเทศบรูไนเป็นที่ยอมรับด้วยการพัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาความรู้ทางดิจิทัลก็เป็นหนึ่งในนโยบายดังกล่าวเช่นกัน

ในสภาวะวิกฤติโควิด-19 บรูไนเล็งเห็นปัญหาในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนและนักศึกษา โดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพจิตและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ดร.สิติ นอร์เฮดายาห์ อับดุล ลาติฟ (Dr.Siti Norhedayah Abdul Latif) จากมหาวิทยาลัยแห่งบรูไนดารุสซาลาม ได้เสนอมาตรการ School Operation Protocol Matrix (SOPM) เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนออนไลน์อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาคนอื่นๆ โดยปรับแผนการเรียนการสอนเฉพาะบุคคลให้ผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยในการเรียนได้ เน้นการสร้างความมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเตรียมเนื้อหาออนไลน์ร่วมกับครูผู้สอน ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาทักษะของครูให้พร้อมกับการใช้เทคโนโลยี เพื่อเตรียมการเรียนออนไลน์ที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

รัฐบาลบรูไนเล็งเห็นความสำคัญของการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติโควิด จึงสามารถรับมือกับการเรียนออนไลน์ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งนโยบาย Wawasan Brunei 2035 สนับสนุนการพัฒนาความรู้ดิจิทัลควบคู่ไปกับการศึกษาของคนในประเทศ ในปี 2020 จึงเกิดโครงการ Go Digital ASEAN ที่เริ่มตั้งต้นจากมหาวิทยาลัยแห่งบรูไนดารุสซาลาม โครงการนี้จัดขึ้นโดย Asia Foundation และสนับสนุนโดย Google มีเป้าหมายให้ธุรกิจขนาดเล็กและคนรุ่นใหม่ที่ว่างงานมีทักษะดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป

โครงการ Go Digital ASEAN เป็นความพยายามที่จะบูรณาการความรู้ดิจิทัลเข้ากับการรู้หนังสือให้ไปถึงชุมชนด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้หญิงและคนรุ่นใหม่ทั้งภูมิภาคอาเซียน เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากโควิด-19 ซึ่งในประเทศบรูไนโครงการนี้ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก นำโดย Big BWN ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่นที่พยายามให้กลุ่มคนด้อยโอกาสเข้าถึงการเรียนออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น เพราะความเหลื่อมล้ำมีมาก่อนอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่เกิดวิกฤติโควิด การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อไม่ให้มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังจึงเป็นสิ่งสำคัญ มีทั้งการพยายามพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบดิจิทัล การสร้างความมีส่วนร่วมของชุมชนด้อยโอกาส และการเปิดพื้นที่เสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น

ความพยายามในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบดิจิทัลในประเทศบรูไน แสดงให้เห็นว่าการศึกษาคือระบบนิเวศ กล่าวคือ นักการศึกษา สถาบันการศึกษา รัฐบาล และประชาชน ล้วนมีบทบาทในการกำหนดเส้นทางการศึกษาของบุคคล ยิ่งในยุคดิจิทัลยิ่งต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละบุคคลให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน

อ้างอิง:

editor

related post