Listen

การเข้าถึงกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

การเข้าถึงกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

1B. การเข้าถึงกลุ่มผู้มีความต้องการพิเศษและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ขอบเขตการบรรยาย: การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้โรงเรียนใน 191 ประเทศทั่วโลกต้องปิดตัวชั่วคราว ส่งผลกระทบต่อนักเรียนกว่า 1.5 พันล้านคน และครูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษากว่า 63 ล้านคน ดังนั้น รัฐบาลในประเทศต่าง ๆ จึงจัดให้มีการศึกษาทางไกล ซึ่งส่วนมากเป็นการให้การศึกษาผ่านระบบออนไลน์ เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถศึกษาและเรียนรู้ที่บ้านได้ อย่างไรก็ตาม แม้มีการนำนวัตกรรมการสื่อสารเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนทางไกล และช่องทางต่าง ๆ สำหรับการเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แต่นักเรียนจำนวนมากยังไม่สารมารถเข้าถึงการเรียนการสอนเหล่านี้ได้ เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตได้ รวมถึง การขาดครูที่มีศักยภาพในการสอนทางไกล ดังนั้น ประเด็นการให้การศึกษาในสภาวะวิกฤติจึงควรได้รับความสำคัญมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยการบรรยายในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงกรณีศึกษาใน ๓ ประเทศ ที่สามารถดำเนินการให้การศึกษาได้อย่างต่อเนื่องในสถานการณ์การปิดโรงเรียนชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

editor

related post