Listen

นโยบายและระบบการพัฒนาครูเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

นโยบายและระบบการพัฒนาครูเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ห้องย่อยที่ 4A  เรื่อง “นโยบายและระบบการพัฒนาครูเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส” โดย

  • Ms. Marjo Vesalainen
  • Ms. Sanna Vahtivuori-Hänninen, Ministry of Education and Culture, Finland
  • Mr. Dexter N. Pante, Department of Education, Philippines
  • Ms. Wei Wang, Department of Teacher Education, Ministry of Education, China

ดำเนินรายการโดย Ms. Aarti Saihjee, UNICEF Thailand

ขอบเขตการบรรยาย: การมีนโยบายและโครงสร้างการจัดการครูเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมบทบาทครูในระบบการศึกษา เนื่องจากจะช่วยให้ครูสามารถปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินชีวิต และมีความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพการบรรยายนี้จะแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของนโยบาย และระบบที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อสนับสนุนครูที่ทำงานกับเด็กด้อยโอกาสเป็นการเฉพาะ โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์การเรียนการสอนของครู เช่น การรับสมัครและมอบหมายงานครู เงินเดือนและสวัสดิการครูในพื้นที่ทุรกันดาร สำหรับครูที่ให้การศึกษากับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ การบรรยายมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ระดับนโยบาย เจ้าหน้าที่รัฐ ครู หรือเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา

ช่วงถามตอบ:

editor