Listen

กลไกและกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

กลไกและกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

1C. กลไกและกระบวนการจัดการเรียนรู้ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

ขอบเขตการบรรยาย: โดยทั่วไปการมีกลไกที่เป็นสากลเพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ได้กับทุกประเด็นปัญหามักไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหากเป็นกลไกในการให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ดังนั้น การมียุทธศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมายจึงมีความสำคัญต่อการรับประกันความเสมอภาคทางการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความต้องการแตกต่างหลากหลายเหล่านี้ โดยการบรรยายในหัวข้อนี้ จะมุ่งเน้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จให้กับบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับนักเรียนกลุ่มดังกล่าว โดยจะมีการพูดถึงความท้าทายและข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปรับใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้

editor

related post