Listen

กระบวนการสนับสนุนและพัฒนาครูเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

กระบวนการสนับสนุนและพัฒนาครูเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ห้องย่อยที่ 4B เรื่อง “กระบวนการสนับสนุนและพัฒนาครูเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” โดย

  • ดร.อุดม วงษ์สิงห์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  • Ms. Nedgine Paul Deroly, Anseye Pou Ayiti
  • Ms. Victoria Tinio, Foundation for Information Technology Education and Development (FIT-ED)

ดำเนินรายการโดย นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ขอบเขตการบรรยาย: การเสริมสร้างขีดความสามารถของครูเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการยกระดับคุณภาพครู และยกระดับคุณภาพการให้บริการด้านการศึกษา ซึ่งจะช่วยพัฒนาผลการศึกษาของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ครูที่ให้การศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาส มักไม่มีโอกาสเพียงพอที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะของตนเองที่จำเป็นกับการให้การศึกษาที่จำเป็นแก่นักเรียนเหล่านี้ ดังนั้น การบรรยายนี้จะอธิบายถึงยุทธศาสตร์การสอนที่จะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มนักเรียนด้อยโอกาส เช่น การฝึกอบรมครูก่อนและระหว่างการปฏิบัติงาน ศาสตร์การเรียนการสอนที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสเป็นการเฉพาะ การเรียนแบบมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง จิตวิทยาเด็ก รวมถึงการดูแลเด็ก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังจะมีการแบ่งปันประสบการณ์และแนวทางการเรียนการสอนโดยผู้มีประสบการณ์โดยตรงเช่นกัน โดยการบรรยายในหัวข้อนี้มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายครู หรือเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา สถาบันการศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง

ช่วงถามตอบ:

editor

related post